عمرانی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1)پيگيري جهت اجرايي شده بالغ بر 175 پروژه تعريف شده بر اساس تفاهمنامه هاي عمرانيدر قالب پروژه هاي پيماني و اماني
2)پيگيري مستمر و نيازسنجي عمراني مراكز و واحدها
3)پيگيري مناقصه هاي عمراني مراحل24 تا كنون و فروش اسناد
4)مطالعه وپيگيري نواقصنقشههاي اجرايي و ابلاغدستور كار به پيمانكاران
5)پيگيري طرحهاي مجتمع فرهنگي براي 5 مركز و اجرا به صورت اماني
6)پيگيري اجراي سردربجهت حداقل 7 مركز
7)پيگيري اجرايشبكه هاي آب و برق و گاز مراكز و واحدها
8)پيگيري و طراحي نقشه هاي اجرايي آزمايشگاه مركزي جهت مركزاستهبان
9)پيگيري اجراي سوله هاي كارگاهي مركز شيراز و در ادامه آزمايشگاه مركزي شيراز
10)پيگيري اجراي محوطهسازي مركزشيرازبا همكاري مهندسين مشاور
11)پيگيري انجام آزمايشهاي كنترل كيفيت(بتن خاك جوش و . . . )در كليه پروژه هاي عمراني استان
12)پيگيري و تهيه گزارش هاي ماهانه ار كليه مراكز و واحد ها جهت ارائه به تهران
13)پيگيري تهيه نقشه هاي محوطه سازي خريد تجهيزات سرمايشي و گرمايشي و مخابراتي براي مراكز و واحد ها
14)انجام ماموريت بازديد فني و نظارت عاليه پروژه هاي مراكز و واحدها
15)بررسي روزانه گزارشهاي واصله از ناظرين محلي و انجام اقدامات لازم
16)بررسي صورت وضعيتهاي پيمانكاران
17)تنظيم متن قراردادهاي اماني و ابلاغ به پيمانكاران
18)همكاري با امور مالي جهت اعتبارات عمراني
19)برگزاري منظم جلسات فني با پيمانكاران و ناظرين پروژه ها جهت حل وفصل مشكلات اجرايي
.
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما