كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شماره تلفن اساتید مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس
1399/3/1 پنجشنبه
شماره تلفن اساتید مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس
توجه:مراکزی که شماره تلفن اساتید آنها درج نشده  بزودی درج می گردد.

نام مرکز/ واحد

شماره تلفن اساتید

(جهت دانلود بر روی شماره تلفن اساتید کلیک نمایید)

سایت مرکز / واحد

نام مرکز / واحد

شماره تلفن اساتید

(جهت دانلود بر روی شماره تلفن اساتید کلیک نمایید)

سایت مرکز / واحد

شیراز

شماره تلفن اساتید

http://Spnu.ac.ir

زرقان

شماره تلفن اساتید

http://zarghan.Fars.pnu.ac.ir

استهبان

شماره تلفن اساتید

http://Estahban.Fars.pnu.ac.ir

کوار

شماره تلفن اساتید

http://kavar.Fars.pnu.ac.ir

آباده

شماره تلفن اساتید

http://Abadeh.Fars.pnu.ac.ir

سروستان

شماره تلفن اساتید

http://sarvestan.Fars.pnu.ac.ir

بوانات

شماره تلفن اساتید

http://Bavanat.Fars.pnu.ac.ir

فراشبند

شماره تلفن اساتید

http://farashband.Fars.pnu.ac.ir

خرامه

شماره تلفن اساتید

http://Kherameh.Fars.pnu.ac.ir

رستم

شماره تلفن اساتید

http://rostam.Fars.pnu.ac.ir

نورآباد

شماره تلفن اساتید

http://Mamasani.Fars.pnu.ac.ir

زاهدشهر

 

http://zahedshahr.Fars.pnu.ac.ir

کازرون

شماره تلفن اساتید

http://Kazeroon.Fars.pnu.ac.ir

اوز

شماره تلفن اساتید

http://evaz.Fars.pnu.ac.ir

فسا

شماره تلفن اساتید

http://Fasa.Fars.pnu.ac.ir

پاسارگاد

شماره تلفن اساتید

http://pasargad.Fars.pnu.ac.ir

جهرم

شماره تلفن اساتید

http://Jahrom.Fars.pnu.ac.ir

آباده طشک

شماره تلفن اساتید

http://abadehtashk.Fars.pnu.ac.ir

داراب

شماره تلفن اساتید

http://Darab.Fars.pnu.ac.ir

نودان

شماره تلفن اساتید

http://nowdan.Fars.pnu.ac.ir

فیروزآباد

شماره تلفن اساتید

http://Firoozabad.Fars.pnu.ac.ir

گله دار

 

http://galehdar.Fars.pnu.ac.ir

صفاشهر

شماره تلفن اساتید

http://Safashahr.Fars.pnu.ac.ir

بیرم

شماره تلفن اساتید

http://beyram.Fars.pnu.ac.ir

لامرد

شماره تلفن اساتید

http://Lamerd.Fars.pnu.ac.ir

قیروکارزین

شماره تلفن اساتید

http://ghirokarzin.Fars.pnu.ac.ir

نی ریز

شماره تلفن اساتید

http://Neyriz.Fars.pnu.ac.ir

ششده

شماره تلفن اساتید

http://sheshdeh.Fars.pnu.ac.ir

اشکنان

شماره تلفن اساتید

http://Ashkanan.Fars.pnu.ac.ir

لار

شماره تلفن اساتید

http://Lar.Fars.pnu.ac.ir

مرودشت

شماره تلفن اساتید

http://Marvdasht.Fars.pnu.ac.ir

اقلید

شماره تلفن اساتید

http://eghlid.Fars.pnu.ac.ir

خنج

شماره تلفن اساتید

http://Khonj.Fars.pnu.ac.ir

زرین دشت

شماره تلفن اساتید

http://zarrindasht.Fars.pnu.ac.ir

سپیدان

شماره تلفن اساتید

http://Sepidan.Fars.pnu.ac.ir

سرچهان

 

http://sarchahan.Fars.pnu.ac.ir

خاوران

شماره تلفن اساتید

http://Khavaran.Fars.pnu.ac.ir

بیضا

شماره تلفن اساتید

http://beyza.Fars.pnu.ac.ir

ارسنجان

شماره تلفن اساتید

http://arsenjan.Fars.pnu.ac.ir