كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
معاونت

معاونت  دانشگاه پیام نو استان فارس : جناب آقای دکتر سعید مظلومیان
تلفن دفتر: 07132253190