حوزه ریاست
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
ریاست دانشگاهرییس دانشگاه پیام نور استان فارس و دبیر منطقه هفت : جناب آقای دکتر محمدحسن صیف
تلفن دفتر ریاست: 07132253140
ملاقات حضوری: روزهای سه شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی