كوچك يا بزرگ كردن بخش :.امور اداری
مدیر امور اداری : جناب آقای فرج اله نیکنام
تلفن: 32253161
داخلی:  215 و 209 و 223 و 224 و266 و225 و 220
دبیرخانه: 32253161 داخلی: 221

 
بيشتر