اطلاع رسانی
1398/4/18 سه‌شنبه
بازدید معاون پژوهشی و مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور از واحد خاوران
بازدید دکتر کریمی معاون پژوهشی دانشگاه پیام‌نور، دکتر حاج حسینی مدیرکل کارآفرینی، دکتر صیف رییس دانشگاه پیام نور استان فارس و مهندس بهروز مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از دانشگاه پیام نور خاوران

.

بازدید دکتر کریمی معاون پژوهشی دانشگاه پیام‌نور، دکتر حاج حسینی مدیرکل کارآفرینی، دکتر صیف رییس دانشگاه پیام نور استان فارس و مهندس بهروز مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از دانشگاه پیام نور خاوران

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر