موفقیت ها
 

مقاله دانشجوی دانشگاه پیام نور لارستان در کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور لارستان، مقاله رسول سودمند دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور لارستان با عنوان "بازار تبادل ارز" در کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پذیرفته شد.

این گزارش حاکی است که نامبرده عنوان "بازار تبادل ارز" را برای درس پروژه خود انتخاب کرده و پس از به نتیجه رساندن و تکمیل پژوهش خود به کمک استاد این درس محمد ابراهیم ایزادی، ماحصل پروژه تحقیقاتی خود را تحت مقاله ای با همین عنوان در کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ارائه داد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر