اطلاع رسانی
1402/2/23 شنبه
زیارت قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه پیام نور مرکز شیراز با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استانها و معاون اداری و مالی
زیارت قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه پیام نور مرکز شیراز با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استانها و معاون اداری و مالی
زیارت قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه پیام نور مرکز شیراز با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استانها و معاون اداری و مالی

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir