اخبار برگزیده
 مرحله کشوری مسابقات قرآنی دانشجویان دانشگاه پیام نور در بخش آوایی
برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآنی دانشجویان در مرکز شیراز
همایش  ایران قوی با مشارکت حداکثری به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز