اطلاع رسانی
1398/3/21 سه‌شنبه
توسعه آزمون هاي الكترونيكي در دانشگاه پيام نور شهرهاي فارس براي حفظ محيط زيست
دكتر صيف خبرداد:توسعه آزمون هاي الكترونيكي در دانشگاه پيام نور شهرهاي فارس براي حفظ محيط زيست
رئيس دانشگاه پيام نوراستان فارس گفت: بالغ بر 10درصد امتحانات دانشجويان مراكز وواحدهاي دانشگاه پيام نور استان به صورت الكترونيكي در حال برگزاري است.
دكتر محمدحسن صيف با بيان اينكه با توسعه سخت افزارهاي لازم امكان برگزاري آزمون الكترونيكي براي 900نفر در هر امتحان در سطح استان فراهم شده است، اظهارداشت: تا پايان امتحانات بيش از 56هزارنفر/آزمون در مراكز وواحدهاي دانشگاه پيام نور فارس به صورت الكترونيكي برگزار مي شود.
دكتر صيف همچنين از اجرايي سازي دستورالعمل نظام مديريت سبز وزارت علوم خبر داد و گفت: دانشگاه پيام نور كشور علاوه بر تشكيل شوراي راهبري مديريت سبز، جهت اجرايي شدن اين نظام همواره پيشگام بوده و گسترش آزمون هاي آنلاين و الكترونيكي طي سال هاي اخير، اقدامي بزرگ و مثبت براي صرفه جويي در كاغذ و حفظ محيط زيست است.
آزمون هاي پايان نيمسال دوم 97- 98دانشگاه پيام نور از 18 خردادماه آغاز شده و 10 تيرماه پايان مي يابد. با تمهيداتي كه مركز سنجش و آزمون در حوزه هاي آزموني مراكز دانشگاه پيام نور در سراسر كشور انديشيده است، در اين نيمسال 22 درصد آزمون ها به شكل كاملا الكترونيكي برگزار مي شود.
رئيس دانشگاه پيام نور فارس با عنوان اينكه در آزمون الكترونيكي، دانشجو اين امكان را خواهد داشت كه همزمان با پايان آزمون، نمره خود را دريافت كند، اظهار داشت: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﻮن ﻣﺤﻮر ﻛﺸﻮر، ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي آزﻣﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و در اﺻﻄﻼح ﺑﺪون ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﮔﺰار مي ﻜﻨﺪ و اﻣﺮوز در ﺟﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﻻت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺿﺎﻳت ﻤﻨﺪي آزﻣﻮن دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ.
دكتر صيف، حذف كامل كاغذ و نجات جنگل ها و حفظ محيط زيست را از مهم ترين مزاياي آزمون الكترونيكي دانست و ابراز اميدواري كرد: دانشگاه پيام نور بتواند با تامين زيرساخت هاي لازم در آينده اي نزديك تمام آزمون هاي خود را به صورت الكترونيكي برگزار كند.
درخردادماه سال جاري 2 ميليون و 809 هزار و 464 نفر آزمون براي حدود 400 هزار دانشجو در 7 هزار و 187 عنوان درس برگزار مي شود.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir