كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1391/8/22 دوشنبه خدمات آموزشی
مدیر خدمات آموزشی:
جناب آقای محمدعلی زارعی

تلفن: 07132253161 داخلی 229

داخلی کارشناسان :  

243 = بازگشت به تحصیل، تغییر مشخصات شناسنامه

246 = نظام وظیفه

222 = حق التدریس

218 = تغییر رشته

249 = معادلسازی

240 = صدور دانشنامه

242 = دبیرخانه دانش‌آموختگان

241 = صدورگواهی موقت

238 = صدورگواهی موقت

239 = صدورتأییدیه تحصیلی

208 = صدور تأییدیه تحصیلی