كوچك يا بزرگ كردن بخش :.امور اداری
1397/10/17 دوشنبه
مدیر امور اداری : جناب آقای حسین عباسی
تلفن: 32253161
داخلی:  215 و 209 و 223 و 224 و266 و225 و 220
دبیرخانه: 32253161 داخلی: 221

 
بيشتر