1397/10/10 دوشنبه
مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان فارس:
جناب آقای دکتر محمدرضا رنجبر

تلفن دفتر:
07132253161
داخلی: 219

تلفن مستقیم:  07132253167