كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
راهنمای دانشجویان
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه پذیرفته شدگان لازم است برای درخواست معافیت تحصیلی به سایت sakha.epolice.ir  یا به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+10 مراجعه و در خواست معافیت تحصیلی نمایند. مرکز/ واحد نیز مطابق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی نسبت به بررسی آنها اقدام لازم را انجام دهند.
 مشمولین فرم تقاضای معافیت از پلیس +۱۰ یا سامانه epolice.ir

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر