ویژه
 
دانشجوى جانباز دانشگاه پیام نور آباده پس از تحمل سالها رنج به خیل همرزمان شهیدش پیوست.دانشجوى جانباز دانشگاه پیام نور آباده پس از تحمل سالها رنج به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه پیام نور، على اکبر شمشیرى دانشجوى مقطع کارشناسى ارشد رشته زبان و ادبیات عرب مرکز آ باده پس از طى یک دوره بیمارى به دیدار معبود شتافت. على اکبر شمشیرى جانباز هفتاد درصد جنگ تحمیلى بود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر