اطلاعیه ها
1401/3/4 چهارشنبه
لزوم بررسی رعايت سقف واحد و پيش نياز

.

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند :
پيرو تذكرات قبلي، دانشجو موظف به رعايت سقف واحد و پيش نياز دروس طبق برنامه8 ترمه ارائه دروس هرسال تحصيلي مي باشد .
بديهي است چنانچه دانشجو بدون رعايت معدل نيمسال قبل ،بيش از سقف مجاز و يا بدون توجه به پيش نياز اعلام شده در برنامه ارائه دروس، انتخاب واحد نموده است مجاز به شركت در آزمون پايان ترم نمي باشد و قبل از اخذ گزارش 428 ( كارت ورود به جلسه آزمون ) مي بايست دروس مازاد بر سقف يا بدون رعايت پيش نياز را حذف اضطراري نمايد
 .

در غير اينصورت عواقب ناشي از آن بعهده شخص دانشجو خواهدبود و حتي در صورت كسب نمره قبولي ،دانشجو ملزم به تكرار آن مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر