اطلاعیه ها
1401/3/4 چهارشنبه
نکات مهم جهت تکمیل پاسخنامه

.


1- به دانشجويان محترم يادآوري ميشود كه از پر كردن دايره هاي چهار گوشه پاسخنامه و مخدوش نمودن باركد خودداري نمايند. دانشجو بايستي پاسخنامه خود را كه Preprint مي باشد كنترل نموده كه تمامي مشخصات صحيح در پاسخنامه درج شده باشد در صورت اشكال مسؤول جلسه امتحان را در جريان قرار دهد. دانشجو موظف است محل مربوط به خود را در پاسخنامه با خودكار امضاء نمايد. در غير اين صورت مسؤوليت عدم تصحيح پاسخنامه بعهده ايشان خواهد بود.
2. تكميل كد سري سؤال با توجه به توضيحات مندرج بر روي صفحه اول سؤالات توسط دانشجو الزامي است. عواقب ناشي از عدم تكميل يا درج اشتباه به عهده دانشجو مي باشد. لازم است مراقبين جلسات در صورتي كه در سر برگ سؤال كد سري سؤال نوشته شده باشد نسبت به تكميل مورد فوق راهنمايي لازم را ارائه نمايند.
3- 15 دقيقه پس از شروع آزمون هيچ دانشجويي حق ورود به جلسه را ندارد. دانشجويان مي توانند 20 دقيقه گذشته از آغاز زمان آزمون جلسه را ترك نمايند.
4- دانشجوياني كه به نحوه طراحي سؤالات و يا كليد آزمون هاي تستي اعتراض داشته باشند مي توانند حداكثر پس از سه روز از برگزاري آزمون به مدت يك هفته، نسبت به تكميل فرم درخواست بررسي سئوال در سيستم جامع دانشگاهي گلستان اقدام نمايند
لازم به ذكر است، درخواست كتبي (اعتراض دانشجويان) به صورت دستي مورد پذيرش نمي باشد.
5. دانشجويان در صفحه مشاهده نتايج خود مي توانند تصوير سؤال، كليد، پاسخنامه ها و نتيجه درخواست بررسي درس و نمره آزمون به تفكيك تستي، تشريحي، ميزان بارم بندي مربوط را مشاهده نمايند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر