اطلاعیه ها
1401/3/4 چهارشنبه
منتخب آيين نامه انضباطي دانشجويي

.


1- عدم رعايت مقررات دانشگاه
1-1 توهين به مراقب ، داشتن موبايل وهندز فري ، نداشتن مدارك لازمه در امتحان
تنبيه :توبيخ كتبي درج در پرونده
2- 1 عدم رعايت پوشش اسلامي واستفاده از پوشش غيرمنطقي با شئون دانشگاه و آرايش
تنبيه : يك ترم محروميت از تحصيل
2- تقلب:
1-2 داشتن هرگونه يادداشت وموردي كه دانشجو بر اساس آن منتفع شده باشد.
تنبيه : نمره 25/ - توبيخ كتبي درج در پرونده
2-2 مبادله اطلاعات سرجلسه
تنبيه : گيرنده مبادله – نمره 25/ ، توبيخ كتبي درج در پرونده
تنبيه : مبادله دهنده – نمره 25/ تعليقي ، توبيخ كتبي درج در پرونده
3-2 جايگزين
دانشجوي اصلي
تنبيه : يك ترم محروميت ،نمره 25/ در درس مذكور ،
توبيخ كتبي درج در پرونده
دانشجوي جايگزين :
تنبيه : يك ترم محروميت ، توبيخ كتبي
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر