1393/12/18 دوشنبه

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور فارس: سرکار خانم دکتر نرگس عباسی
تماس : 32253161
کارآفرینی و ارتباط با صنعت - داخلی   214-281-247

پژوهشی - داخلی  217


  سوالات متداول
اولویت های تحقیقاتی
 اولویت های تحقیقاتی استان فارس
کتابهای کارآفرینی
نشریات علمی معتبر وزارت علوم
نشریات فعال پژوهشی دانشگاه پیام نور استان
  لیست طرحهای پژوهشی به تفکیک گروه علمی
** مدارک جهت کسر از خدمت دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی
 
1393/12/18 دوشنبه